Vergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de clubavond op dinsdagavond 14 september 2021
Waar: Ver. gebouw Hollandia, Nanne Reijnstraat 16 8701CG te Bolsward
Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.
De eerste weer na lange tijd!!

 

Agenda:
1 Opening door de voorzitter
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen & ingekomen stukken
4 Aftreden secretaris
5 Financieel verslag penningmeester
6 Verslag laatste ledenvergadering 10 Maart 2020
7 Pauze met verloting
8 Facebook BEO
9 Website BEO
10 Kweek ervaringen ( graag stickies meenemen met foto’s )
11 Rondvraag
12 Sluiting
Graag tot ziens op 14 september!
Het BEO-bestuur

 

Notulen jaarvergadering
Datum: maandag 10 maart 2020
Plaats: Gebouw “Hollandia “ te Bolsward
1. Opening door de voorzitter.
2. De voorzitter heet iedereen welkom op de BEO- jaarvergadering. Aanwezig zijn 18 leden incl. bestuur. Afmeldingen R.Koster.
2. Vaststellen agenda.
3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen & ingekomen stukken.
4. Med. : Voorlichtingsbulletin NBvV febr. 2020. Enkele zaken hieruit zijn:
nieuw vraagprogramma met andere benamingen en inschrijfnummers, vervallen groepen, nieuwe groepen, inschrijven tropen 3 jaar voor jong, OK vervalt; hier gaat nog discussie over bij voorzitters districten.
Bondsreglement binnen bij S.V. moet goedgekeurd worden in algemene
vergadering.
Ringen voorzien van ringmaat? kost veel. Ringmaat verplichten? Komt weerstand op. Plastic ringen gaan eruit; kan mee gesjoemeld worden. Mening BEOleden over Nat. show te Zwolle: Wordt voor mensen te duur, verkeerd tijdstip, experiment mislukt, zie verder voorlichtingsbulletin febr.2020.
Wie wil ermee naar de district vergadering 5 April?
4. Ballotage.
5. Bedankt hebben: Albert Gerbrandy, Johan Klijnsma.. Nieuw lid: Anika van Malsen.
5. Notulen vorige vergadering
6. (22 oktober 2019). De notulen worden goedgekeurd.
6. Evaluatie feestavond.
7. De aanwezige leden vonden het een leuke en gezellige avond. De vraag is hoe trekken we meer mensen? Eten terug? Er wordt een commissie ingesteld. Deze bestaat uit: Gerard Kolkena, Bert van Lenten, Frits Pronk, Geert Wind.
7. Jaarverslag secretaris.
8. Het heeft in de nieuwsbrief gestaan. Op blz. 1 bij bestuursverkiezing moet G. Feenstra staan, i.p.v. G. Kolkena. Secr. past dit aan. Het jaarverslag
wordt daarna goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
8. Jaarverslag penningmeester, kascommissie.
9. Met de leden wordt het financieel verslag doorgelopen. We zetten dit jaar een dikke plus neer, dankzij veranderingen. Gebouwhuur en prijzen aanpassing.
De kascommissieleden : Geert de Leeuw en Jacob Stapert hebben geen ongeregeldheden kunnen ontdekken. De penningmeester wordt decharge
verleent. Jacob Stapert treedt af. Volgend jaar is nieuw commissielid Edwin Sybrands met Geert de Leeuw en Joh. de Blauw reserve.
9. Bestuursverkiezing
Bestuur: Sicco Veenstra en Gerard Kolkena zijn aftredend en worden beiden herkozen.
10. BEO- uitje,
Voorstellen: Orchideeënhoeve, Walsrode, Aqauzoo, Rijsterbos o.l.v. Germ van den Burg. Dit laatste word gekozen.
11. Pauze met verloting.
12. Natuurfilm
13. Vraag en aanbod
14. Rondvraag
Een lid spreekt zijn waardering uit naar het bestuur.
Ringen maken uitbesteden? Bestelling ringen aanvragen bij de bond? Ringenmachine is versleten. Investeren in nieuwe kost 5 ton. Wordt meegenomen naar district.
15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb